گرافیک دیزاین یا طراحی گرافیک چیست؟

طراحی
در زبان فارسی واژه‌ی دیزاین «طراحی» ترجمه شده است. در حالی که دیزاین مفهومی بسیار گسترده‌تر دارد. سازمان و یا ساختار دادن یکی از معانی دیزاین است. طراحی آخرین مرحله…

انواع لوگو

طراحی
تعریف لوگو در فرهنگ معین: نشانه‌ای مشخص و معرف دولت، اداره، موسسه، کارخانه و مانند آن. واژه لوگو از ریشه کلمه یونانی لوگوس به معنای گفتمان است که این یعنی…