نمونه کارهای چاپ شده

چاپ کلاه

پروژه چاپ کلاه فلامنت برگر هاوری

کلاه
چاپ ظروف هتلی

پروژه چاپ قوری و فنجان و قندون شرکت سرامیک

ظرف