انواع لوگو

تعریف لوگو در فرهنگ معین: نشانه‌ای مشخص و معرف دولت، اداره، موسسه، کارخانه و مانند آن. واژه لوگو از ریشه کلمه یونانی لوگوس به معنای گفتمان است که این یعنی…
ادامه مطلب