چاپ پرچم

پروژه پرچم یادبود بدن سازی

جزئیات پروژه پرچم های یادبود پرچم هایی هستند که هم به صورت رومیزی قرار میگیرند و هم برای یادبود و هدیه مورد استفاده قرار میگیرند. کارفرما : بدنسازی نوع پرچم…