چاپ لیوان

نمونه چاپ لیوان دانشگاه صنعتی شریف

جزئیات پروژه لیوان های فسفری لیوان هایی خاص و جذاب هستند. دانشگاه صنعتی شریف برای برگذاری همایش این لیوان هارو سفارش داده است. کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف نوع لیوان…