نمونه چاپ تیشرت شرکت جهانگیر آریا

به سفارش شرکت جهانگیر آریا تعداد 1000 عدد تیشرت تبلیغاتی سفید آستین کوتاه چاپ گردید.

چاپ تیشرت سفید شرکت جهانگیر آریا

چاپ تیشرت سفید