گلدوزی تبلیغاتی آرم غذاهای خیابانی mission

جزئیات پروژه

mission یک رستوران غذاهای خیابانی است. این رستوران برای لباس های کارمندان خود تصمیم به استفاده از گلدوزی گرفت

  • کارفرما : غذاهای خیابانی mission
  • نوع گلدوزی : برچسبی
  • ابعاد گلدوزی: 12×12 سانتیمتر
  • تعداد : 40 عدد
  • مورد استفاده : روی سینه لباس
گلدوزی
پروژه گلدوزی بیمارستان کیان
نمونه گلدوزی آرم روی سینه