چاپ پدموس تبلیغاتی دانشگاه تهران

جزئیات پروژه

لوگوی دانشگاه تهران لوگوی بسیار جالبی برگرفته از گچکاری های دوره ساسانی است. دانشکده فنی دانشگاه تهران سفارش چاپ 20 عدد از این پد موس ها را داده است

کارفرما : دانشکده فنی دانشگاه تهران
نوع پدموس: مستطیلی
نوع چاپ : دیجیتال
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 20 عدد
مورد استفاده : پرسنل دانشگاه

چاپ پدموس
چاپ پدموس
چاپ پرچم تبلیغاتی L شرکت آرکا نوین تراز
چاپ لیوان تبلیغاتی مبین نت