نمونه گلدوزی کلاه آموزش و پرورش آبادان

جزئیات پروژه

آموزش و پرووش شهر آبادان تعداد 100 عدد کلاه با گلدوزی لوگوی خود را روی کلاه کتان سفید سفارش داد

کارفرما : آموزش و پرووش شهر آبادان
نوع کلاه: آفتابی
نوع  : گلدوزی
جنس کلاه : کتان
تعداد : 4 عدد
مورد استفاده : دانش آموزان

گلدوزی کلاه
گلدوزی کلاه
نمونه چاپ کلاه کسب و کار شخصی
نمونه چاپ کلاه آنکو ایکس