نمونه ظروف پذیرائی شرکت های هواپیمائی

جزئیات پروژه

شرکت ها و خطوط هواپیمائی مختلف یکی از مشتریان پر و پا فرص شابلون می باشند. از آنجا که نظم و اعتبار دو مولفه اصلی شرکت های هواپیمائی می باشد لذا ظروفی که در تمامی این شرکت ها و خطوط هواپیمائی استفاده می گردد دارای لوگوی سازمانی مخصوص خودشان می باشند. در بخش زیر می توانید بخشی از این نمونه ظروف را مشاهده نمائید.

کارفرما: هواپیمائی ایران
نوع ظروف: تقدیس
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 200 عدد
مورد استفاده: فرودگاه

نمونه چاپ لوگو روی ظرف
نمونه چاپ لباس نوزاد
نمونه چاپ زیرلیوانی فروشگاه کامپیوتر