نمونه تابلو کاشی فضای داخلی شرکت GL

جزئیات پروژه

شرکت نفتی GL شرکتیست خارجی که در ایران به فعالیت های نفتی می پردازد. این شرکت برای دفتر مدیریت تابلوئی از سکوی نفتی آبی را که در آن فعالیت می کنند سفارش دادند. این تابلو کاشی در زیر قابل مشاهده می باشد.

پروژه چاپ لیوان شهرداری منطقه 5 تهران
نمونه تابلو کاشی پازلی نبرد شیر و گاو