شرکت شاروند

جزئیات پروژه

شرکت مهندسین مشاور شاروند شرکتی در زمینه ساخت و ساز تاسیسات است. به همین علت در طراحی ساختار این لوگو از خطوط هندسی بهره برده شده است

  • کارفرما : مهندسین مشاور شاروند
  • نوع لوگو : مدرن و هندسی
  • سال طراحی : 1399
طراحی لوگو
نمونه چاپ روی لیوان نقره ای 40 سالگی
لوگو تابلوسازی رادین