پروژه گلدوزی شهرداری گلستان

جزئیات پروژه

شهرداری ها یکی از طرفداران اصلی گلدوزی های روی بازو هستند. بازار سبز دشت شهرداری گلستان اقدام تعداد 120 عدد از این گلدوزی ها را سفارش داد

  • کارفرما : شهرداری گلستان
  • نوع گلدوزی :  غیر مستقیم
  • ابعاد گلدوزی: 8×8 سانتیمتر
  • تعداد : 120 عدد
  • مورد استفاده : خدمات شهرداری
گلدوزی
نمونه گلدوزی شرکت مهاجرتی گوس کانادا
نمونه چاپ لیوان دسته قلبی دیارم