پروژه چاپ بشقاب شرکت ملی نفتکش ایران

جزئیات پروژه

کار گروه بانوان شرکت ملی نفتکش ایران سفارش چاپ 100 عدد از این طرح های زیبا را روی بشقاب به شرکت شابلون داد.

چاپ بشقاب
نمونه چاپ روی پیراهن برنا سافت
پروژه چاپ پیشبند روز جهانی غذا