چاپ پازل

نمونه چاپ روی پازل کارتون نمو

جزئیات پروژه این عکس فرزند خانواده برای تولدش روی پازل چرمی چاپ شده. در پس مینه پازل عکسی از کارتون نمو را مشاهده میکنید کارفرما : شخصی نوع پازل:  چرمی…