نمونه ظروف پذیرائی شرکت های هواپیمائی

شرکت ها و خطوط هواپیمائی مختلف یکی از مشتریان پر و پا فرص شابلون می باشند. از آنجا که نظم و اعتبار دو مولفه اصلی شرکت های هواپیمائی می باشد لذا ظروفی که در تمامی این شرکت ها و خطوط هواپیمائی استفاده می گردد دارای لوگوی سازمانی مخصوص خودشان می باشند. در بخش زیر می توانید بخشی از این نمونه ظروف را مشاهده نمائید.

چاپ ظروف پذیرائی شرکت های هواپیمائی