شماره حساب

شماره کارت شابلونواریز وجه به حساب شابلونحسابشماره کارت شماره حساب
نام صاحب حساب نام بانک
۶۲۲۱-۰۶۱۱-۰۱۲۷-۹۸۵۱ ۸۲۰-۴۰۴۰۸۴-۳ خانم فرناز فاضل بانک پارسیان